2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3THE PRIORITY NEED OF TEACHER’S GROWTH MINDSET DEVELOPMENT IN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF UDONTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ความต้องการจำเป็น,กรอบความคิดแบบเติบโต, กรอบความคิดแบบเติบโตของครู  
ผู้เขียน
615440005-9 น.ส. อรพิน โคตวิทย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0