2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและควบคุมอัตราความเร็วในกระบวนการพิมพ์แบบออฟเซ็ท 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 12 
     เดือน กรกฏาคม - กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรทั้งอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพในการเดินเครื่องและอัตราคุณภาพงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและควบคุมอัตราความเร็วในกระบวนการพิมพ์แบบออฟเซ็ทโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 12 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิการไหลของงาน วิเคราะห์เวลาที่สูญเสียรวมถึงวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและควบคุมอัตราความเร็ว ผลการวิจัยพบว่า เมื่อวิเคราะห์ความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรเกิดการหยุดมากถึง 135 ชั่วโมงหรือคิดเป็นร้อยละ 25.71 ของเวลาการหยุดเครื่องจักรทั้งหมดผู้วิจัยจึงเสนอการลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและควบคุมอัตราความเร็วในกระบวนการพิมพ์แบบออฟเซ็ท พบว่าค่าอัตราการเดินเครื่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.55 เป็น 91.27 ขณะที่อัตราสมรรถนะในการเดินเครื่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ77.09เป็น 80.12 และอัตราคุณภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ97.29เป็น 98.80ส่งผลให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72.25และสามารถเพิ่มอัตราความเร็วได้มากถึง0.38 นาทีต่อชิ้นงาน ผู้วิจัยจึงได้เสนอให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและควบคุมอัตราความเร็วในกระบวนการพิมพ์แบบออฟเซ็ทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจโรงพิมพ์ได้ต่อไป 
     คำสำคัญ การลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักร ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร การควบคุมอัตราความเร็ว กระบวนการพิมพ์แบบออฟเซ็ท 
ผู้เขียน
615740167-2 นาย พงษ์ณัฐฐ์ สุทธิกุลสมบัติ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0