2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ด้วยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ กรณีศึกษาธุรกิจให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการติดตั้งอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการระบุกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าร่วมกับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ด้วยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 15 ราย ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ร่วมกับวิเคราะห์พิมพ์เขียวบริการ ตลอดจนวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม การระบุข้อบกพร่อง แผนภูมิพาเรโต การหาสาเหตุการเกิดข้อบกพร่องโดยการตั้งคำถามทำไมร่วมกับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ และการหาแนวทางการลดข้อบกพร่องด้วยการตั้งคำถามอย่างไรร่วมกับแผนผังต้นไม้ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ด้วยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ สามารถลดจำนวนที่เกิดข้อบกพร่องจาก 1,781 ครั้งต่อปี เหลือ 1,396 ครั้งต่อปี หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.62 ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการลดข้อบกพร่องด้วยการลดความสูญเปล่า เพื่อสามารถควบคุมคุณภาพในกระบวนการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้ต่อไป 
     คำสำคัญ ความสูญเปล่า กระบวนการติดตั้งอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ข้อบกพร่อง ธุรกิจให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต 
ผู้เขียน
615740005-8 น.ส. นริศรา เม้าเวียงแก [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0