2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการตลาดแบบผสมผสานช่องทาง (Omni Channel) ของร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่“ฟูลเฮ้าส์สโตร์”จังหวัดร้อยเอ็ด  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Modern Learning Development 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เดือนกันยายน – ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การตลาดยุค 5.0 (Marketing5.0) เน้นการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด จึงเป็นการตลาดแบบผสมผสานช่องทาง (OmniChannel) ที่มีเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดทั้งเป็นแบบออฟไลน์และออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าหมวดก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการตลาดแบบผสมผสานช่องทาง (Omni Channel) ของร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ “ฟูลเฮ้าส์สโตร์” จังหวัดร้อยเอ็ดการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ “ฟูลเฮ้าส์สโตร์” จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการซื้อสินค้าหมวดก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ภายในบ้าน เหตุผลที่ทำให้เลือกซื้อสินค้ากับฟูลเฮาส์สโตร์มากกว่าร้านอื่นๆ เนื่องจากมีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือก ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อเป็นคนในครอบครัว แหล่งที่ใช้ทำ การค้นหาข้อมูลสินค้าและสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ คือ ช่องทางเฟชบุ๊ก 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการตลาดแบบผสมผสานช่องทาง (Omni Channel)ของร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ “ฟูลเฮ้าส์สโตร์” โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.13 โดยด้านความสะดวก ( =4.26) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ( =4.17) ด้านความสบาย ( =4.17) ด้านการดูแลเอาใจใส่ ( =4.12) ด้านการสื่อสารการตลาด ( =4.11) ด้านความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ ( =4.09) และด้านต้นทุน ( =3.98) ตามลำดับ ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก  
     คำสำคัญ ร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่; ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, มุมมองของลูกค้า; การตลาดแบบผสมผสานช่องทาง (Omni Channel) 
ผู้เขียน
615740114-3 น.ส. เกศรินทร์ คำมะยอม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0