2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Some (p,q)-Hardy type inequalities for (p,q)-integrable functions 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร AIMS Mathematics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร AIMS Press 
     ISBN/ISSN 2473-6988 (online) 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 6(1) 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 77-89 
     บทคัดย่อ In this paper, we study some (p,q)-Hardy type inequalities for (p,q)-integrable functions. Moreover, we also study (p,q)-Holder integral inequality and (p,q)-Minkowski integral inequality for two variables. By taking p=1 and q tends to 1, our results reduce to classical results on Hardy type inequalities, Holder integral inequality and Minkowski integral inequality for two variables. 
     คำสำคัญ Hardy type inequalities; Minkowski integral inequality; (p,q)-calculus; (p,q)-integrable function 
ผู้เขียน
615020048-1 นาย สุริยกมล ทองจบ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0