2012 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการส่งสำนวนการสอบสวน กรณีศึกษาสถานีตำรวจในจังหวัดขอนแก่น 
Date of Distribution 3 October 2020 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 
     Organiser วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Conference Place วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 3 October 2020 
     To 3 October 2020 
Proceeding Paper
     Volume 2563 
     Issue
     Page 403-409 
     Editors/edition/publisher วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Abstract การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการส่งสำนวนการสอบสวนมีความรวดเร็วมากขึ้นและส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร ดังนั้นการศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า และเพื่อเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการส่งสำนวนการสอบสวน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกรวมถึงการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 17 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังตามเวลา แผนผังกระบวนการ การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมรวมถึงหลักการ ECRS ผลการศึกษาพบความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ได้แก่ สอบถามผลประวัติผู้รับบริการ รวมถึงรอตรวจสอบและติดต่อกลับ จึงได้เสนอแนวทางการลดความสูญเปล่า โดยตัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า รวมถึงเรียงลำดับกิจกรรมใหม่ให้มีความรวดเร็ว และทำให้งานง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสืบค้นผลประวัติของผู้รับบริการ ทำให้กระบวนการส่งสำนวนการสอบสวนมีความรวดเร็วมากขึ้น 24-48 ชั่วโมง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรไปในทางที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ 
Author
615740118-5 Pol.Capt. CHUTARAT KOTCHANTUEK [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0