2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานด้วยกระบวนการ สุนทรียสาธก กรณีศึกษา บริษัท เอ. บี. ซี. ไทยแลนด์ ซีด จากัด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 "Business Transformation"  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) (ปีที่ 7) พ.ศ. 2563 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1030-1036 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือความประทับใจและความสุขในด้านการทางาน ของพนักงานบริษัท เอ. บี. ซี. ไทยแลนด์ ซีด จากัด 2) เพื่อจัดทาแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทางานของพนักงาน 3) เพื่อดาเนินการตามแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ พนักงาน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกต สารวจระดับความสุขของพนักงานจานวน 50 คน ใช้กระบวนการสุนทรียสาธกเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์โดยโปรแกรม ATLAS.ti ร่วมกับ การวิเคราะห์ซออาร์ การวิเคราะห์ตามทฤษฎีความสุข (PERMA Model) และข้อมูลจากแบบวัดระดับความสุขนามาหา ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานรู้สึกมีความสุขที่ทางานได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายและส่งมอบทันเวลา การได้เข้าร่วม กิจกรรมต่างๆที่องค์กรจัดขึ้น โดยมีระดับความสุขโดยรวมอยู่ในระดับ Happy และผลการดาเนินงาน โครงการ “สุขสันต์ สัมพันธ์มื้อเย็น”และโครงการ “วันจันทร์ติดตามแผนแสนราบรื่น”พบว่าพนักงานมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทิศทางบวก ยิ้ม แย้ม ช่วยเหลือกัน มีระดับความสุขโดยรวมเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ Very Happy และทางานได้บรรลุผลสาเร็จเร็วขึ้น งานมี คุณภาพ ส่งมอบงานได้เร็วขึ้นและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลาซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้น 
ผู้เขียน
615740138-9 นาย ทองพูน แสนราษฎร์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0