2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของอู่เล็กเซอร์วิส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 691-700 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการซ่อมสีและตัวถังยานยนต์ และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของอู่เล็กเซอร์วิส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อจัดทำแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของอู่เล็กเซอร์วิส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือแบบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าจำนวน 50 คน โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และการกำหนดกลยุทธ์ทางเลือกด้วย TOWS Matrix จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการเคาะ / พ่นสี มากที่สุด (ร้อยละ 78.00) เหตุผลที่เลือกใช้บริการ คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ร้อยละ54.00) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของอู่เล็กเซอร์วิส ในระดับปานกลาง จำนวน 4 ข้อ ระดับมาก จำนวน 17 ข้อ มากที่สุด จำนวน 11 ข้อ จากผลการศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของอู่เล็กเซอร์วิส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 โครงการ คือ 1) ระบือทั่วทิศพิชิตใจคนร้อยเอ็ด 2) ป้ายใหม่ บิ๊กเบอเร่อ 3) สานสัมพันธ์ตัวแทนประกันภัย และ 4) ร้อยใจสายสัมพันธ์พนักงาน 
ผู้เขียน
615740084-6 นาย วิชชญะ ชัยสายัณห์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0