2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการ “หอมฉุย ด็อกแคร์” จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 836-842 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการ “หอมฉุย ด็อกแคร์” ในเขตพื้นที่บ้านโนนชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต้องใช้เงินลงทุน 2,000,000 บาท โดยมีความต้องการของผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 12 ภายในระยะเวลา 3 ปี การศึกษาความเป็นไปได้ด้านตลาด ดำเนินการโดยทำการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วยการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย จากนั้นทำการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของตลาด จากนั้นจึงทำการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ด้านการจัดการและด้านการเงิน ผลการศึกษาพบว่า 1) มีความเป็นไปได้ด้านตลาดเนื่องจากอุปทานยังไม่เพียงพอกับอุปสงค์ของผู้บริโภค ผู้เลี้ยงสุนัขมีความต้องการใช้บริการร้านอาบน้ำ-ตัดแต่งขนสุนัข 2) มีความเป็นไปได้ด้านเทคนิค เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ทำให้ลูกค้าเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก มีพื้นที่จอดรถจอดรถเพียงพอ การตกแต่งร้านสวยงาม บรรยากาศดี การออกแบบและวางผังร้านมีความเหมาะสมกับการให้บริการ 3) มีความเป็นไปได้ด้านการจัดการ เนื่องจากร้านมีโครงสร้างองค์กรที่เพียงพอกับการให้บริการ คัดเลือกพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารค่าตอบแทน มีการปรับฐานเงินเดือนทุกปี และมีการประกันสังคมเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน 4) มีความเป็นได้ด้านการเงิน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ 244,928,764 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้อยละ 26.50 มีระยะเวลาการคืนทุนที่ 2 ปี 5 เดือน 16 วัน ดังนั้น สรุปโครงการร้านหอมฉุยมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ผู้เขียน
615740068-4 น.ส. ปรีชญา โสอุดทา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0