2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าจากความผิดพลาดและความล่าช้าในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงิน กรณีศึกษาสถานบริหารวิจัยคลินิกในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การลดความผิดพลาดและความล่าช้ามีความสำคัญต่อการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงิน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าจากความผิดพลาดและความล่าช้าในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคำถามปลายเปิดจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 19 คน ร่วมกับการบันทึกความผิดพลาดและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังตารางเวลาและวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม ผลการวิจัยพบความสูญเปล่าจากความผิดพลาดเกิดจากกิจกรรมนำส่งและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ขณะที่ความล่าช้าเกิดจากกิจกรรมจ่ายเงินค่าเดินทางและนำส่งเอกสารทางการเงิน จึงส่งผลให้เกิดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าเพิ่มถึง 4,305 บาทต่อเดือน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าจากความผิดพลาดและความล่าช้าในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงิน พบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึง 3,080 บาทต่อเดือน ผู้วิจัยเสนอให้ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการลดความผิดพลาดและความล่าช้า เพื่อสามารถลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงินได้ต่อไป  
     คำสำคัญ ต้นทุนที่สูญเปล่า, ความผิดพลาด, ความล่าช้า, กระบวนการติดตามเอกสารทางการเงิน, สถานบริหารวิจัยคลินิก 
ผู้เขียน
615740123-2 น.ส. ชนิศา หอมหวล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0