2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการอาการปวดหลังในผู้ป่วยหลังตรวจสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดแดงฟีมอรอล:บทบาทของพยาบาล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ อาการปวดหลังเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยหลังตรวจสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดแดงฟีมอรอล เกิดจากการที่ต้องนอนหงายราบเหยียดขาข้างที่ทำหัตถการอยู่ในอิริยาบทเดียวเป็นเวลานานเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเลือดออก ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังถูกกดทับนานเกินไป พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการจัดการอาการปวดหลังในผู้ป่วยหลังตรวจสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดแดงฟีมอรอลทั้งในลักษณะบทบาทอิสระและบทบาทร่วม บทความนี้อธิบาย กลไกการเกิดอาการปวดหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาการปวดหลัง วิธีการจัดการอาการปวดหลังทั้งโดยวิธีการใช้ยาและไม่ใช้ยาที่ได้จากการทบทวนวรรรณกรรม และบทบาทของพยาบาลในการจัดการอาการปวดหลัง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางดูแลผู้ป่วยต่อไป Back pain is a common problem among patients underwent transfemoral coronary angiography (CAG). After the intervention, patient is required to stay in supine position with a straight leg for several hours to prevent vascular injury related bleeding, which consequently causes back pain. Prolong stay in supine position results in weight bearing pressure on back muscle causing back pain. Back pain management for patients underwent transfemoral CAG is a pivotal nursing role either independently or collaboratively with other professions. This paper describes mechanism of pack pain related to transfemoral CAG, pain assessment tool, pain management strategies, and nurse’s roles in pain management after CAG from a literature review, which can be utilized to provide patient care. 
     คำสำคัญ อาการปวดหลัง การจัดการอาการปวด การตรวจสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดแดงฟีมอรอล บทบาทพยาบาล 
ผู้เขียน
615060006-3 นาย ชัยวัฒน์ ไชยกาศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0