2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดสรรรถบรรทุกอ้อยด้วยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านโปรแกรม LINGO: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลในจังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB)  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ISBN/ISSN 2465-4264 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า ทำให้สามารถลดระยะเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งที่ไม่จำเป็น โดยอาศัยวิธีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า ในกระบวนการจัดสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยด้วยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 15 รายและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จำเป็นต้องมีและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า ร่วมกับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านโปรแกรม LINGO ผลการวิจัยพบว่า เมื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อย ด้วยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า สามารถลดระยะเวลาจาก 7.40 ชั่วโมง เหลือเพียง 3.91 ชั่วโมง หรือลดลงร้อยละ 47.16 ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ถึงร้อยละ 16.13 ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่อการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า ในกระบวนการจัดสรรรถบรรทุกอ้อย รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลดต้นทุน ในการขนส่งประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในกระบวนการจัดสรรรถบรรทุกอ้อยได้ต่อไป  
     คำสำคัญ ความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า; กระบวนการจัดสรรรถบรรทุกอ้อย; แบบจำลองทางคณิตศาสตร์; เทคโนโลยีสารสนเทศ; โรงงานน้ำตาล 
ผู้เขียน
615740188-4 น.ส. วฒี พิพัฒน์ไชยศิริ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0