2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการพิมพ์ถุงกระดาษ กรณีศึกษา ธุรกิจโรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ท จังหวัดชัยภูมิ THE REDUCTION OF WASTE CAUSED BY DELAY OF PAPER BAGS IN PRINTING PROCESS: A CASE STUDY OF OFF-SET PRINTING HOUSE, CHAIYAPHUM PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำป` 2563 ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) “Business Transformation” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกGน  
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกGน  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2563 ปีที่ 7 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1097-1105 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งหากมีความ ล่าช้าเกิดขึ้น จะท าให้ไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ทันตามเวลาที่ก าหนด การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสูญเปล่าและสาเหตุ รวมถึงเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการพิมพ์ถุงกระดาษ โดย เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จ าเป็นต้องมี และ กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า รวมถึง Why-Why analysis แผนผังต้นไม้ ร่วมกับ How - How analysis และ ECRS เมื่อวิเคราะห์ ความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าพบว่าเกิดความล่าช้าทั้งหมด 9 กิจกรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักจากผู้ปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าใน กระบวนการพิมพ์ถุงกระดาษ พบว่าสามารถลดระยะเวลาได้จาก 18.34 ชั่วโมง เป็น 15.28 ชั่วโมง หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.70 ส่งผลให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ทันตามเวลาที่ก าหนด  
ผู้เขียน
615740156-7 น.ส. ปณิตา ฉวีชัย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0