2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Harvest Age on Total Phenolic, Total Anthocyanin Content, Bioactive Antioxidant Capacity and Antiproliferation of Black and White Glutinous Rice Sprouts 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Licensee MDPI, Basel, Switzerland 
     ISBN/ISSN doi:10.3390/app10207051  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่ 20 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 7051 
     บทคัดย่อ Black (cv. BGR) and white (cv. RD6) glutinous rice sprouts from fertilizer- and pesticide-free farm in Khon Kaen province, Thailand were investigated for antioxidation and antiproliferative activity. Three different ages of rice sprouts were collected and prepared as the extract. BGR exerted higher antioxidant capacity than RD6 based on total phenolic (TPC) and total anthocyanin contents (TAC), DPPH, and FRAP assays. BGR at 10–15 days contained the highest TPC (29.72 ± 1.42 mg gallic acid equivalent/g extract) and reducing power (2.22 ± 0.014 mmole FeSO4/g extract). BGR at 20–25 days contained the highest TAC (0.86 ± 0.096 equivalence of cyanidin-3-glucoside/g extract) and DPPH radical scavenging activity (IC50 = 231.09 ± 12.99 μg/mL). Antiproliferative activity of the extracts was evaluated in the human T-lymphocyte (Jurkat), hepatocellular carcinoma (HepG2), colorectal carcinoma (HCT116), melanoma (SK-MEL-2) and noncancerous cells (Vero) by neutral red assay. BGR showed the most selective antiproliferation against Jurkat cells, by inducing apoptosis, and caspase 3/7 activity. BGR at 200 μg/mL from all ages significantly decreased ROS using DCFH-DA and increased endogenous glutathione levels in Jurkat cells compared to the control (p < 0.05). The higher antiproliferation of BGR than RD6 was via its antioxidation capacity and attributed to its higher phenolic and anthocyanin contents. BGR sprout is a potential source of biologically active substances good for wellness and health benefits. 
     คำสำคัญ cancer; antioxidants; antiproliferative activity; black glutinous rice; white glutinous rice; reactive oxygen species 
ผู้เขียน
615150027-4 Mr. VISESSAKSETH SO [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0