2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Single and Combined Enzymatic Saccharification and Biohydrogen Production from Chlorella sp. Biomass 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร BioEnergy Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing AG, Part of Springer Science+Business Media 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Microalgae . Biofuels . Dark fermentation . Enzyme pretreatment . FTIR analysis 
ผู้เขียน
595160008-0 น.ส. กวินดา ศรียอด [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0