2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ATR-FTIR APPLICATION TO IDENTIFY CLINICALLY RELEVANT ENTEROCOCCI 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 4th Pan-Asian Biomedical Science Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Medicine and Pharmacy and VNUK Institute for Research and Executive Education, The University of Danang, Vietnam 
     สถานที่จัดประชุม Furama Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Danang, Vietnam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2561 
     ถึง 7 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 176-177 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595100026-4 นาย ไตรรัตน์ นิจโรจน์เสถียร [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best poster presentation  
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล School of Medicine and Pharmacy and VNUK Institute for Research and Executive Education, The University of Danang, Vietnam 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 7 ธันวาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0