2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Growth rates and yields of cassava at different planting dates in a tropical savanna climate 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Scientia Agricola 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SciELO 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 76 
     ฉบับที่
     เดือน September/October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 376-388 
     บทคัดย่อ Details on growth and yield for cassava planted on different dates are useful for determining suitable genotypes for particular growing seasons. Our aim was to study growth and yield of cassava planted on different dates. Four cassava genotypes (Kasetsart 50, Rayong 9, Rayong 11 and CMR38-125-77) were evaluated using a randomized complete block design (RCBD) with four replications in six growing periods (20 Apr, 25 May, 30 June, 5 Oct, 10 Nov and 15 Dec 2015-2016) at Khon Kaen, Thailand. Soil properties were determined prior to planting, and crop traits and weather data were recorded. The six planting dates had a statistically significant effect on all crop traits. Low temperatures and solar radiation related to low biomass accumulation rates and short periods of linear phases for total crop and storage root dry weights with the 30 June planting date. CMR38-125-77 is likely to be a good genotype with respect to total crop and storage root dry weights at final harvest for almost all growing dates, except for the 20 Apr. Leaf area index (LAI) at 120, 240 and 300 days after planting (DAP), specific leaf area (SLA) at 120 DAP, storage root growth rate (SRGR) during 300-360 DAP and leaf growth rate (LGR) during 60-120 and 300-360 DAP were the components for the physiological determinants of total crop and storage root dry weight. The relationship between these physiological traits and storage root could be useful for cassava breeding. 
     คำสำคัญ climatic factors, environment, growth analysis, growing date 
ผู้เขียน
577030014-2 นาย ภาณุพงศ์ ผลเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0