2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Automatic Hand Sign Recognition: Identify Unusuality Through Latent Cognizance 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
     ISBN/ISSN 978-3-319-99977-7 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Sign language is a main communication channel among a hearing disability community. Automatic sign language transcription could facilitate better communication and understanding between a hearing disability community and a hearing majority. As a recent work in automatic sign language transcription has discussed, effectively handling or identifying a non-sign posture is one of the key issues. A non-sign posture is a posture unintended for sign reading and does not belong to any valid sign. A non-sign posture may arise during a sign transition or simply from an unaware posture. Confidence ratio (CR) has been proposed to mitigate the issue. CR is simple to compute and readily available without extra training. However, CR is reported to only partially address the problem. In addition, CR formulation is susceptible to computational instability. This article proposes alternative formulations to CR, investigates an issue of non-sign identification for Thai Finger Spelling recognition, explores potential solutions and has found a promising direction. Not only does this finding address the issue of non-sign identification, it also provide an insight behind a well-learned inference machine, revealing hidden meaning and new interpretation of the underlying mechanism. Our proposed methods are evaluated and shown to be effective for non-sign detection. 
     คำสำคัญ Hand sign recognition,Thai Finger Spelling, Open-set detection, Novelty detection, Zero-shot learning, Inference interpretation 
ผู้เขียน
597040012-2 นาย พิศิษฐ์ นาคใจ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0