2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการจัดเตรียมยากลับบ้านด้วยการประยุกต์ใช้ระบบแถวคอยและ ตัวแบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 38 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยมีความสำคัญต่อการเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยอาศัยวิธีการลดระยะเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ร่วมกับระบบแถวคอยและตัวแบบจำลองสถานการณ์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการจัดเตรียมยากลับบ้าน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 15 รายและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จำเป็นต้องมี และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า นอกจากนี้ได้นำแนวคิด ECRS และระบบแถวคอยร่วมกับตัวแบบจำลองสถานการณ์ เมื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการจัดเตรียมยากลับบ้าน พบว่า เกิดในกิจกรรม รอทวนสอบคำสั่งใช้ยาและรอคอยการตรวจสอบยาที่จัดเสร็จ จึงเสนอการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยด้วยการประยุกต์ใช้ระบบแถวคอยและ ตัวแบบจำลองสถานการณ์ พบว่า สามารถลดระยะเวลาจาก 39.64 นาที เป็น 13.88 นาที จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 75 ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่อการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการเตรียมยากลับบ้าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลได้ต่อไป  
     คำสำคัญ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย กระบวนการจัดเตรียมยากลับบ้าน ระบบแถวคอย ตัวแบบจำลองสถานการณ์ โรงพยาบาลเอกชน 
ผู้เขียน
615740129-0 น.ส. ณฐพร สารโกศล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0