2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Highly-efficient ultrasonic-assisted preconcentration of trace amounts of Ag(I), Pb(II), and Cd(II) ions using 3-Mercaptopropyl trimethoxysilane-functionalized graphene oxide-magnetic nanoparticles", has been accepted for publication in Journal of the Korean Ceramic Society. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of the Korean Ceramic Society (JKCS)  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The preparation and characteri]ation of thiol-functionali]ed graphene oxide/iron oxide (Fe3O4-GO-SH nanocomposites (novel magnetic adsorbents for the simultaneous preconcentration and determination of heavy metal ions, such as Ag(I) , Pb(II) , and Cd(II) , from water samples were carried out in the present research. The characterization of the resultant Fe3O4-GO-SH nanocomposites was performed by SEM, TEM, EDX, XRD, FTIR, and VSM. The preconcentration optimization of pH solution, adsorbent amount, ultrasonic power for adsorption and desorption processes, adsorption time, and elution solvent type and concentration was performed by the ultrasonic-assisted magnetic solid-phase extraction. Under optimal conditions, linear ranges were found to be 20-1000ugL-1 for Ag(I) and Cd(II ) ions and 200-10000ug L-1 for Pb(II) ions with a regression coefficient of R2>0.99. The limits of detection for Ag, Pb, and Cd ions were 1.7ug L-1, 14.1ug L-1 and 0.9ug L-1 respectively, and the limits of quantification for Ag, Pb, and Cd ions were 5.9ug L-1, 47.3ug L-1, and 3.2 ug L-1 respectively. The recovery rate of these metal ions for water samples (drinking water, tap water, swamp water, and wastewater from plating plants) ranged between 80% and 115%. Therefore, the proposed method can potentially be used for the simultaneous preconcentration and determination of heavy metal ions from real water samples, and its reusability can be easily carried out by the deionized water treatment. 
     คำสำคัญ Ultrasound; Magnetic solid-phase microextraction; heavy metals; Graphene oxide; Thiol-functionalization; Fe3O4 
ผู้เขียน
595020135-4 น.ส. ณัฐธิดา ละม้ายพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575020022-5 นาย ชินวุฒ สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0