2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Long-term efficacy of self-disinfecting coating by nanomaterial for decrease incidence of infectious disease 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 6th Thailand International Nanotechnology Conference (NanoThailand 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     สถานที่จัดประชุม Thailand Science Park Convention Center, Pathum Thani, Thailand. 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 ธันวาคม 2561 
     ถึง 14 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 219 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
587020043-2 น.ส. ภาวินี ศิริทองสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0