2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Upper limb loading while performing a seated push-up test and its correlation to body compositions of individuals with spinal cord injury 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 19th Asian Spinal Cord Network International Conference 2020 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Spinal Cord Network 
     สถานที่จัดประชุม Swiss Grand Hotel in Seodaemun-gu 
     จังหวัด/รัฐ Seoul, South Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 ตุลาคม 2563 
     ถึง 23 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607090006-8 น.ส. อาภัสนันท์ วิยะนัด [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Winning the Oral Presentation Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านกีฬาและสุขภาพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Asian Spinal Cord Network 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 23 ตุลาคม 2563 
แนบไฟล์
Citation 0