2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of time of day on height loss response variability in asymptomatic participants on two consecutive days 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ergonomics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 62 
     ฉบับที่ 12 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1542–1550 
     บทคัดย่อ Ergonomists measure height loss in relation to loads imposed on the spine. It is difficult to interpret whether height loss responses recorded on different days are accurate due to natural daily fluctuations in height loss and measurement variability. The objective of this research was to investigate whether the variability of height loss in the sitting position is affected by time of day and to analyse day-to-day variability in asymptomatic participants. Fifty asymptomatic participants attended two sessions (morning and afternoon) of stadiometry testing on four separate days. The results showed that a variability of height loss response changes in excess of 0.886mm in morning and 1.128mm in afternoon between days indicates that an intervention itself has influenced height loss. Future investigations on height loss in sitting should take these results into consideration to confidently state that an intervention has influenced height loss response at each time of day. 
     คำสำคัญ Variability; height loss; stadiometry; diurnal variation 
ผู้เขียน
597090002-5 นาย พงศธร ซ้ายกลาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0