2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The immediate effect of the abdominal drawing-in maneuver technique on stature change in seated sedentary workers with chronic low back pain 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ergonomics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Many studies have measured stature change arising from loads imposed on the spine during sitting. To improve stature recovery, it is important to stabilise the lumbar spine and compensate forces from the upper body. The abdominal drawing-in maneuver (ADIM) technique has been found to mainly activate deep trunk muscles. The purpose of this study was to determine whether activation of deep trunk muscles by the ADIM technique could immediately improve stature recovery during prolonged sitting. Twenty-four patients with chronic low back pain (CLBP) were randomly allocated into different orders of experimental conditions: control (sitting without ADIM technique) and intervention conditions (sitting with ADIM technique). The latter condition required participants to complete ADIM technique for 1 min and repeat it three times throughout 41 min prolonged sitting time. Stature recovery was improved by 3.292mm in the intervention condition compared with control condition (p-value = 0.001). Our finding demonstrated that ADIM technique improved stature recovery. 
     คำสำคัญ Stature recovery; stature loss; spinal load; deep trunk muscles 
ผู้เขียน
597090002-5 นาย พงศธร ซ้ายกลาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0