2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An Evaluation of an Innovative Exercise to Relieve Chronic Low Back Pain in Sedentary Workers 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SAGE Publications Inc. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract Objective The purpose of the study was to examine the effectiveness of a novel supported dynamic lumbar extension with the abdominal drawing-in maneuver (ADIM) technique on stature change, deep abdominal muscle activity, trunk muscle fatigue, and pain intensity during prolonged sitting in chronic low back pain (CLBP) participants. Background Prolonged sitting can cause trunk muscle fatigue from continuous contraction of deep trunk muscles in seated postures. Deficiency of activity of deep muscles can reduce muscular support of the spine, causing stress on spinal structures, which could result in pain. Method Thirty participants with CLBP were randomly allocated: (a) control—sitting without exercise, and (b) intervention—supported dynamic lumbar extension with the ADIM technique. Results Compared to the intervention condition, the control condition demonstrated significantly greater deterioration in stature change, increased levels of deep trunk muscle fatigue, and an increase in pain during prolonged sitting. Conclusion The supported dynamic lumbar extension with the ADIM technique appears to provide a protective effect on detrimental stature change and deep trunk muscle fatigue. In addition, it prevented an increase in pain intensity during prolonged sitting in people with CLBP. Application Sedentary behavior harms health, particularly affecting the lower back. Clinicians can use the intervention to induce dynamic lumbar movement, and this exercise can maintain deep trunk muscle activity during prolonged sitting, thereby helping to prevent low back pain (LBP) problems. 
     คำสำคัญ anthropometry, electromyography (EMG), musculoskeletal system, physical ergonomics, loading 
ผู้เขียน
597090002-5 นาย พงศธร ซ้ายกลาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0