2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ HISTORICAL HYDROLOGICAL DATA GENERATION FOR UNGAUGED WATERSHED BY WATER BALANCE TOOL 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มกราคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of GEOMATE 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 67 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 135-141 
     บทคัดย่อ Effective water resources planning and management need accurate historical hydrological data for simulation and prediction. Many watersheds in Thailand are ungauged and many have unreliable or incomplete data. This study focuses on using available meteorological data to generate accurate monthly hydrological data, including direct runoff, evapotranspiration, and groundwater recharge for Lam Takhong watershed in Buriram Province, Thailand, as a case study. The Lam Takhong River is a tributary of the Mun River in northeastern Thailand covers an area of 1,560 square kilometers. This study examined nine years of daily meteorological data, including rainfall, temperature, relative humidity, and solar radiation obtained from a meteorological station, Buriram 436401, Royal Meteorological Department, from January 1, 2006 to December 31, 2014. Direct runoff values were evaluated from rainfall data using SCS-CN method. The CN and λ parameters were evaluated from accurate GIS maps of soil and land-use. Evapotranspiration values were determined from recorded climatic data using Morton's CRAE method. Results from the study period indicated that the wettest and driest years were 2008 and 2007, respectively. Groundwater recharge occurred every year except in 2007 with the greatest recharge occurring in 2011. Water balance was demonstrated to be a valuable tool for generating accurate historical hydrological data. 
     คำสำคัญ Lam Takhong, Water balance tool, SCS-CN, Morton's CRAE 
ผู้เขียน
595040100-1 นาย วชิรวิชญ์ พลินรัชต์ธนะเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0