2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ AN ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM BY USING MIXED MUTATION AND CROSSOVER STRATEGIES 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 ตุลาคม 2563 
     ถึง 7 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2563 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 269-277 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
615020046-5 น.ส. วัชริดา นรารักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0