2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Characterization of lower Phong river dissolved organic matters and formations of unknown chlorine dioxide and chlorine disinfection byproducts by Orbitrap mass spectrometry 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chemosphere  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Dissolved organic matter (DOM) have been reported as precursors of disinfection byproducts (DBPs) and its molecular characteristics are rarely investigated due to its complexity. In this study, changes in the characteristics of DOM were investigated in the lower Phong River in Thailand in dry season and after the first rain in rainy season, using a non-targeted analysis with Orbitrap mass spectrometry. The river was rich with CHO features dominated by lignin-like molecules, while lipid-like molecules increase after domestic wastewater discharges. Wastewater discharge released DOM with higher molecular weight (MW) that was less oxygenated (low O/C) and less oxidized (low carbon oxidation state [Cos]). A lake affected by anthropogenic activities contributed more oxidized DOM into the river, while surface runoff carried DOM that is more oxygenated (high O/C), less hydrogenated (low H/C), and more oxidized (high Cos) to the stream. Water treatment further modified DOM to be lower MW. Approximately three hundred Cl-containing features (CHOCl) detected upstream were also found downstream. Disinfection by chlorine (Cl2) or chlorine dioxide (ClO2) formed both CHO and CHOCl DBPs. Low chlorine dosage applied to upstream and downstream samples resulted in many common unknown DBPs while increasing chlorine dosage resulted in more unique DBPs. At the same dosage, Cl2 reacted with DOM more than ClO2, including more oxidized molecules that are refractory to ClO2. Both Cl2 and ClO2 produced chlorinated and non-chlorinated DBPs, and some DBPs were commonly found by both disinfections. Cl2-produced DBPs were more unsaturated (higher [DBE-O]/C) and oxidized (higher Cos) than ClO2-DBPs. 
     คำสำคัญ Dissolved organic matter, Molecular characteristics, Orbitrap mass spectrometry, Non-targeted analysis,Unknown disinfection byproduct, Chlorine and chlorine dioxide disinfections 
ผู้เขียน
615040083-7 นาย ถิรวิทย์ ประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0