2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Congruences on infinite semigroups of transformations preserving a fence 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Algebra and Its Applications 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร World Scientific 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ fence, zig-zag order, order-preserving, congruence, transformation 
ผู้เขียน
607020009-4 น.ส. ลัดดาวัลย์ โลหะปาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0