2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การหาค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับของดัชนีสภาพทางในพื้นที่กองบำรุงทางเขตขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 พฤศจิกายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Research Journal (Graduate Studies) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Graduate School, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ทางรถไฟ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ การปรับปรุงทาง 
ผู้เขียน
605040108-6 นาย พิชัย วัฒนศรีมงคล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0