2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Dengue seroprevalence and seroconversion in urban and rural populations in northeastern Thailand and southern Laos 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International journal of environmental research and public health (IJERPH)  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่ 23 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 9134 
     บทคัดย่อ Dengue is the most rapidly spreading mosquito-borne viral disease in the world. The detection of clinical cases enables us to measure the incidence of dengue infection, whereas serological surveys give insights into the prevalence of infection. This study aimed to determine dengue seroprevalence and seroconversion rates in northeastern Thailand and southern Laos and to assess any association of mosquito control methods and socioeconomic factors with dengue virus (DENV) infection. Cross-sectional seroprevalence surveys were performed in May and November 2019 on the same individuals. Blood samples were collected from one adult and one child, when possible, in each of 720 randomly selected households from two urban and two rural sites in both northeastern Thailand and southern Laos. IgG antibodies against DENV were detected in serum using a commercial enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit. Overall, 1071 individuals participated in the study. The seroprevalence rate was high (91.5%) across all 8 study sites. Only age and province were associated with seroprevalence rates. There were 33 seroconversions during the period from May to November, of which seven reported fever. More than half of the seroconversions occurred in the rural areas and in Laos. Dengue seroconversion was significantly associated with young age (<15 years old), female gender, province, and duration of living in the current residence. No socioeconomic factors or mosquito control methods were found to be associated with seroprevalence or seroconversion. Notably, however, the province with most seroconversions had lower diurnal temperature ranges than elsewhere. In conclusion, our study has highlighted the homogeneity of dengue exposure across a wide range of settings and most notably those from rural and urban areas. Dengue can no longer be considered to be solely an urban disease nor necessarily one linked to poverty. 
     คำสำคัญ dengue; DENV; seroprevalence; seroconversion; socioeconomic factors 
ผู้เขียน
617070024-9 Mr. DYNA DOUM [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0