2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจขับย้อนศรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤศจิกายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN 2672-9636 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมขับรถย้อนศรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การศึกษานี้สร้างแบบสอบถามโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior, TPB) โดยวิธีการวัดทางตรง (Direct Measurement) เพื่อสำรวจปัจจัยด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจขับรถย้อนศร การศึกษานี้เก็บตัวอย่างจำนวน 416 และประยุกต์ใช้แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้ขับขี่ (Attitude) การคล้อยตามอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) และการเชื่อว่าตนสามารถควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral control) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ ต่อความตั้งใจ (Intention) และพฤติกรรมการขับย้อนศร (Behavior) ดังนั้น การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการขับย้อนศร ควรกำหนดมาตรการให้การศึกษาร่วมกับการรณรงค์ (Education) เพื่อปลูกฝังทัศนคติการไม่ขับย้อนศร โดยเฉพาะผ่านการเตือนจากบุคคลใกล้ชิดที่มีอิทธิพลต่อผู้ขับขี่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องปรามการพฤติกรรมการขับขี่ย้อนศรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
     คำสำคัญ พฤติกรรมขับย้อนศร, ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์, ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
ผู้เขียน
605040025-0 นาย ณัฐภณ อัคพิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0