2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาออกแบบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ที่มีชั้นจัดเก็บแบบมอดุลาร์เซลล์และแบบดั้งเดิม โดยใช้การจําลองสถานการณ์ เพื่อการตัดสินใจ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 32 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated storage and retrieval system, AS/RS) เป็นระบบคลังสินค้าที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นระบบคลังสินค้าที่มีจุดเด่นด้านประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในแนวสูง ประกอบด้วยเครื่องจักรในการขนย้ายสินค้า และมีชั้นวางของสินค้าที่มีขนาดความสูงที่เท่ากัน แต่ในปัจจุบันพบว่าคลังสินค้าไม่ได้จัดเก็บสินค้าที่มีขนาดความสูงเท่ากันเสมอไป จึงทำให้ระบบ AS/RS ที่ชั้นจัดเก็บขนาดเท่ากันอาจไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งทำให้เกิดการใช้พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างความสูงของชั้นจัดเก็บและความสูงของสินค้าที่จัดเก็บภายใน งานวิจัยนี้จึงสนใจนำเสนอและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ AS/RS แบบ mini-load ที่มีชั้นจัดเก็บแบบมอดุลาร์เซลล์ (mini-load AS/RS with the rack of modular cells) และระบบ AS/RS แบบ mini-load ที่มีชั้นจัดเก็บแบบดั้งเดิมด้วยการจำลองสถานการณ์ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพระยะการเดินทางของ S/R machine และเวลาในการรับเข้า/จ่ายสินค้า โดยผู้ทำวิจัยเก็บข้อมูลสินค้า และการจ่ายออกของสินค้ามาจากคลังสินค้ากรณีศึกษาแห่งหนึ่งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ที่มีลักษณะความสูงของสินค้าที่แตกต่างกัน โดยผลการจำลองสถานการณ์พบว่าระบบ AS/RS ที่มีชั้นจัดเก็บแบบมอดุลาร์เซลล์ ทำให้ระยะการเดินทางของ S/R machine ลดลง 424.58 เมตร คิดเป็น 3.89% และสามารถลดเวลาการจัดเก็บ/จ่ายสินค้าลงได้ 242.37 วินาที คิดเป็น 92.51% เมื่อเปรียบเทียบกับคลังสินค้าเดิมที่ใช้มนุษย์และ ลดเวลาการจัดเก็บ/จ่ายสินค้าลงได้ 0.50 วินาที คิดเป็น 2.48% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ AS/RS ที่มีความสูงของชั้นจัดเก็บแบบดั้งเดิม 
     คำสำคัญ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติแบบ mini-load ที่มีชั้นจัดเก็บแบบมอดุลาร์เซลล์ การจำลองสถานการณ์ 
ผู้เขียน
615040016-2 น.ส. อาภาภัทร เหมสุวรรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0