2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Bioaccumulation and oxidative Stress in Barbonymus gonionotus affected by heavy metals and metalloid in municipal landfill reservoir  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Environmental Studies 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor and Francis Ltd. 
     ISBN/ISSN 00207233, 10290400 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Water quality parameters, concentrations of heavy metals (Pb, Cd and Cr) and metalloid (As) in water, sediment and silver barb fish (Barbonymus gonionotus) from reservoir near municipal landfill were investigated. Bioaccumulation factor (BAF) of heavy metals and metalloid in B. gonionotus and levels of malondialdehyde (MDA), hydrogen peroxide (H2O2), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) were determined. Biochemical oxygen demand (BOD) exceeded the standard. The BAF values of heavy metals and metalloid in gill, liver and muscle were higher than 1, except for Pb in the muscle. The MDA and H2O2 in the fish from the municipal landfill area were higher than the reference area. The SOD and CAT in the fish from the municipal landfill area were lower than the reference area. Metal accumulations in B. gonionotus as well as BOD can induce oxidative stress. 
     คำสำคัญ Bioaccumulation; biomarker; fish; metals; metalloid; landfill 
ผู้เขียน
615020021-1 น.ส. ฐิตาภรณ์ ฐิติญาณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0