2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Dynamic linkages among oil price, gold price and Bitcoin: Evidence from Diagonal BEKK-GARCH Model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
     สถานที่จัดประชุม Kuala Lumpur, Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ u20-059 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study propose is to dynamic linkages between gold price, crude oil price and bitcoin by using daily close price data from 2010, July to 2020, June and total data as 3,638 days .The study applies Diagonal BEKK GARCH model methodology for the purpose of analyze a volatility spillover of variables in positive or negative way. The empirical results that show volatility spillover effect of all variables is positive which the highest estimate parameters is bitcoin return and crude oil price. And form analysis it conditional variance of each variables, found that its coefficient is positive which show this result can explain that historical volatility can effected a volatility in the future, in addition a changed of Bitcoin return it affect to gold price return and crude oil return in the same direction. Summary a statistical test show is not have autocorrelation problem and that is A Diagonal BEKK-GARCH Model can appropriate model to analysis the relationship of those variables. 
ผู้เขียน
615210049-1 น.ส. จุฬาลักษณ์ บุตรดา [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0