2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ BEARING CAPACITY OF SHALLOW FOUNDATION ON COLLAPSIBLE KHON KAEN LOESS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร THE GEOMATE INTERNATIONAL SOCIETY  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 20 
     เดือน april
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 159-167 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Shallow foundation, Bearing capacity, Collapsible soil, Khon Kaen loess, Static load test 
ผู้เขียน
615040054-4 นาย กกกฤต ปิยสวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0