2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Combining ability and heterosis for agronomic traits, husk and cob pigment concentration of maize 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Agriculture 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basal, Switzerland) 
     ISBN/ISSN 2077-0472 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่ 10 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 510 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ maize; plant breeding; hybrids; phytochemicals; anthocyanins; general combining ability (GCA); specific combining ability (SCA) 1. 
ผู้เขียน
577030024-9 น.ส. พรสวรรค์ คำภาสัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0