2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ STRUCTURE AND FUNCTION OF POTTERY PRODUCTION PROCESS IN KAMPONG CHHNANG, KINGDOM OF CAMBODIA  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Global media holdings Pty Ltd 
     ISBN/ISSN ISSN 2201-1323 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This article is part of a research paper on Wisdom and Identity of Cambodian Pottery to Contemporary Product Design. This research aims to study the role of people involved in the division of duties or works in the family in the pottery production process. This study is a qualitative research. Research tools include surveys, observations, and interviews of the people who involved in the pottery production process. After the data was collected, it was analyzed based on Talcott Parsons' structural and functionalism theory. The results showed that most of the pottery produced in the community in the present were used for decorations and for daily life. The manufacturing process and style of pottery were systematically passed down from one generation to another. The Experience in making pottery had been accumulated until they are skilled. The skills had been developed and improved until the form and process of production settled down in terms of functionality and beauty, which have different characteristics depending on the role of people in the community. The systematic role of these people related to the social structure in the community. The process of producing pottery in each household was a systematic sub-process because there were clear divisions of family members' duties. In those sub-processes, duties or actions were the base of the system that was developed into the social structures in the community. There are also other main factors to motivate the community, which creates a societal and cultural diversity and process of creating social system that usually developed or changed to balance the society. Every factors mentioned earlier learly indicated the existence of local wisdom in the pottery production in Kampong Chhnang community in the Kingdom of Cambodia.  
     คำสำคัญ Pottery, Cambodia, Kampong Chhnang, Structure and Function 
ผู้เขียน
607220011-3 นาย ปราโมทย์ ปิ่นสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0