2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Anaerobic solid-state fermentation of bio-hydrogen from microalgal Chlorella sp. biomass 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ธันวาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Hydrogen Energy 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Ltd. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 42 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 9650-9659 
     บทคัดย่อ A considerable amount of volatile solids (VS) contained in the biomass of microalgae makes it promising for use as feedstock in fermentation processes. In this study, a biomass of microalga Chlorella sp. was used as a sole substrate for hydrogen production in an anaerobic solid-state fermentation (ASSF). Optimization of the process was investigated on the selected critical variables, i.e., total solid (TS) content, initial pH, and feed to inoculum (F/I) ratio (on a VS basis) using response surface methodology (RSM) with central composite design (CCD). TS content and F/I ratio were found to have statistically significant effects on hydrogen production. Maximal hydrogen production of 165 ± 12 mL H2, equivalent to 18.58 mL H2/g VS and 0.28 L H2/L reactor·d, was achieved under the optimal conditions of 38.83% TS, pH 6.03, and an F/I ratio of 4.33. Acetic and butyric acids were found to be main soluble microbial products (SMPs) in the fermented biomass. Based on the compositions of the biomass, an equation for theoretical bioconversion of Chlorella sp. biomass to hydrogen was proposed. 
     คำสำคัญ Anaerobic solid-state fermentation (ASSF), Response surface methodology (RSM),Third generation biomass 
ผู้เขียน
587160005-9 น.ส. อรวรรณ พันดวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0