2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improvement in energy recovery from Chlorella sp. biomass by integrated dark-photo biohydrogen production and dark fermentation-anaerobic digestion processes 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Hydrogen Energy 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Ltd. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 44 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 23899-23911 
     บทคัดย่อ Chlorella sp. biomass was used as the sole substrate for the production of hydrogen and methane through integrated dark fermentation (DF) and photo-fermentation (PF), and DF and anaerobic digestion (AD) processes. Prior to use in fermentations, the biomass was pretreated by acid-hydrothermal method, which yielded a maximum reducing sugar yield of 162.9 ± 4.2 mg g-biomass−1. The use of the microalgal hydrolysate to produce hydrogen by DF gave a hydrogen yield (HY) of 47.2 ± 1.1 mL g-volatile-solids−1 (VS). The subsequent use of the hydrogenic effluent in PF gave a HY of 125.0 ± 1.5 mL g-VS−1, while AD of the hydrogenic effluent gave a methane yield of 152.8 ± 1.3 mL g-VS−1. The total energy yield attained by the use of DF alone, the integrated DF-PF, and DF-AD processes were 0.51, 1.86 and 5.98 kJ g-VS−1, respectively. These results indicate that the integrated DF-AD process was effective in recovering energy from Chlorella sp. biomass. However, an energy balance analysis indicated that the process was not energetically feasible due to the high energy demand for the acid-hydrothermal pretreatment. 
     คำสำคัญ Energy recovery, Renewable energy, Third-generation biomass, Hydrogen, Methane, Two-stage fermentation 
ผู้เขียน
587160005-9 น.ส. อรวรรณ พันดวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0