2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปลี่ยนแปลงทางดนตรี: วงกลองยาวคณะลูกหลวงพ่อบุษราคัม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ เวลาที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางดนตรี ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับแนวคิดต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสังคมโลก ดนตรีได้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกับปัจจัยต่าง ๆ ในสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้มนุษย์ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาชีวิต ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสังคมโลกย่อมส่งผลต่อรสนิยมของมนุษย์และส่งผลต่อพัฒนาการของดนตรี วงกลองยาวคณะลูกหลวงพ่อบุษราคัมได้มีการประพันธ์กระสวนจังหวะและการแสดงขึ้นมาใหม่ โดยใช้แนวคิดจากทำนองเทศน์แหล่ (เทศน์เสียง) และชื่อในนินาทชาดก ซึ่งได้นำมาประยุกต์กับแนวคิดของหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต ที่ท่านได้มาจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ จังหวะใหม่และรูปแบบต่าง ๆ ของการแสดงจากวงกลองยาวคณะลูกหลวงพ่อบุษราคัมที่ได้นำมาพัฒนา เรียบเรียงใหม่ ไม่ได้แค่ทำให้เกิดจังหวะใหม่เท่านั้น ยังเป็นการคงไว้ซึ่งกระสวนจังหวะหรือลายพื้นฐานเอาไว้ด้วย ถือเป็นการพัฒนาเพื่อรักษาไว้ซึ่งรูปแบบการบรรเลงกลองยาวแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงของจังหวะและรูปแบบการบรรเลงกลองยาวได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบททางสังคมและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการดำรงอยู่และเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมในปัจจุบัน การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การรื้อทิ้งแต่เป็นการอนุรักษ์ให้คงไว้ต่อไป และวงกลองยาวคณะลูกหลวงพ่อบุษราคัมจะเป็นอีกตัวอย่างที่ดีของคณะกลองยาวในจังหวัดอุดรธานีต่อไป  
     คำสำคัญ คำสำคัญ : การเปลี่ยนแปลงทางดนตรี, วงกลองยาวคณะลูกหลวงพ่อบุษราคัม, กลองยาว 
ผู้เขียน
605220018-5 นาย ยุทธการ รอดขันเมือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0