2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยภัณฑ์ ฟิวเจอร์ มอลล์ จังหวัดยโสธร (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1613442417) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ Journal of Modern Learning Development 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารพัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ ุ6 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า 2) เพื่อนิยามและให้ความหมายองค์ประกอบของการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า และ 3) เพื่อเพื่อกำหนดแนวทางการตลาดของ หจก. ไชยภัณฑ์ ฟิวเจอร์ มอลล์ จังหวัดยโสธร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน ด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 12 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง และลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่มาเลือกซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร้าน ไชยภัณฑ์ ฟิวเจอร์ มอลล์ ยโสธร จำนวน 500 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าของร้านไชยภัณฑ์ ฟิวเจอร์ มอลล์ ยโสธร มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ 2. องค์ประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า มีชื่อและนิยามดังนี้ (1) คุณค่าที่แท้จริงในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (2) การบริการและโปรโมชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ (3) เงื่อนไขของเครดิตที่พึ่งพอใจ (4) ราคาขายที่น่าเชื่อถือ (5) การสร้างข้อความที่สื่อออกไปอย่างโดดเด่น (6) สถานที่ที่น่าจดจำ (7) ผู้มีอิทธิพลในชีวิตประจำวัน (8) ฟังก์ชันที่เข้าถึงได้ โดยองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายแนวทางการตลาดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของ หจก.ไชยภัณฑ์ ฟิวเจอร์ มอลล์ จังหวัดยโสธร ได้ร้อยละ 55.5488 3. แนวทางการตลาดของ หจก. ไชยภัณฑ์ ฟิวเจอร์ มอลล์ จังหวัดยโสธร มี 8 แนวทาง โดยให้นิยามว่า ลูกค้า “CUSTOMER” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดกิจการ รักษาและเพิ่มยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 
     คำสำคัญ แนวทางการตลาด, องค์ประกอบการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ผู้เขียน
615740036-7 นาย ศุภกฤต เตชโสทร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0