2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ARID1A alterations and their clinical significance in cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤศจิกายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PeerJ 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PeerJ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Bile duct cancer, BAF250a, Enhancer of zeste homolog 2, SWI/SNF, Sequencing 
ผู้เขียน
605100002-9 นาย อชิระ นามจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0