2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ลีลาภาษาของเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (น้าเน็ก) ในรายการอย่าหาว่าน้าสอน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤศจิกายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 2586-808X 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 77 
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลีลาภาษาของ เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา (น้าเน็ก) ในรายการอย่าหาว่าน้าสอน ข้อมูลวิจัยรวบรวมจากรายการเผยแพร่ทางช่องยูทูป ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 50 คลิป การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดเรื่องลีลาภาษา ผลการวิจัยพบว่า เกตุเสพย์สวัสดิ์มีลีลาภาษาที่เป็นลักษณะเฉพาะ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้คำ คือ คำสรรพนาม คำสแลง คำภาษาปาก คำระดับ การสร้างคำใหม่ การปนภาษาอังกฤษ และการซ้ำคำ 2) การใช้ประโยคคำถามเพื่อให้คิดทบทวน การอธิบายความการแสดงความคิดเห็น การสั่งหรือขอร้อง และแสดงความขัดแย้ง 3) การใช้สำนวนสุภาษิต ได้แก่ สำนวนเดิม สำนวนดัดแปลง และสำนวนใหม่ และ 4) การใช้ภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ ปฏิภาคพจน์ บุคคลวัต นอกจากนี้ยังพบการใช้อวัจนภาษาที่เป็นลักษณะเฉพาะของเขา ได้แก่ การแต่งกาย ฉาก น้ำเสียง และการเคลื่อนไหว การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าลีลาภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนของน้าเน็ก มีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความสนิทสนมกับผู้ฟังในรายการซึ่งส่งผลต่อความนิยมของผู้ชมรายการเขาด้วย 
     คำสำคัญ ลีลาภาษา วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษาเฉพาะบุคคล ยูทูปเบอร์ 
ผู้เขียน
625080012-7 นาย อานนท์ ลีสีคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0