2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แบบจำลองการใช้พลังงานเครื่องหีบสกัดอ้อย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานบริการวิชาการ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 22 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์พลังงานของเครื่องหีบสกัดแบบต่อเนื่อง 5 ชุดในกระบวนการผลิตนํ้าตาลของโรงงานนํ้าตาลกุมภวาปี เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิตนํ้าตาล ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็ว หรือลดความซับซ้อนของขั้นตอนในการวิเคราะห์ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบุแบบจำลองที่เหมาะสมกับการทำนายพฤติกรรมการใช้พลังงานของเครื่องหีบสกัดอ้อยจากการปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานของเครื่อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการลดการใช้พลังงานของเครื่องหีบ โดยแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษานี้ได้แก่ คริจจิ้ง (Kriging, KRG), การประมาณค่าในช่วงฐานแนวรัศมี (Radial basis function, RBF) และ ขั้นตอนวิธีการเคเนียเรสเนเบอร์ฮูด (k-nearest neighborhood, KNN) และข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยที่ได้รับการสนันสนุนจากโรงงานนํ้าตาลจะถูกคัดกรองด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีน (k-mean clustering technique) ก่อนนำไปใช้สร้างแบบจำลอง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแบบจำลองทั้งหมดสามารถใช้ทำนายพฤติกรรมการใช้พลังงานของเครื่องหีบอ้อยได้โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ใกล้เคียงกันโดยมีค่าเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสองอยู่ในช่วง 4.9808-12.5044. 
     คำสำคัญ แบบจำลองกระบวนการหีบสกัด ค่าความสูญเสียของชานอ้อย พลังงานความร้อนต่อผลผลิต 
ผู้เขียน
605040110-9 นาย ธวัชชัย สุวรรณเวียง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0