2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินทักษะการคิดของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (ASSESSING STUDENTS' THINKING SKILLS IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินทักษะการคิดของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 19 คน และทีมการศึกษาชั้นเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย จำนวน 4 คน การวิจัยในระยะที่ 1 เป็นการสอนและสังเกตชั้นเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การคูณในแนวตั้ง จำนวน 7 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องบันทึกวิดีทัศน์ เครื่องบันทึกภาพนิ่ง และเครื่องบันทึกเสียง แบบบันทึกการสังเกต ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดของไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ พบว่า ทีมการศึกษาชั้นเรียนมีการประเมินทักษะการคิดของนักเรียน ดังนี้ ในขั้นการร่วมมือกันวางแผนการสอน ได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหาสาระ จุดประสงค์ สถานการณ์ปัญหา การคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน เครื่องมือที่ช่วยในการประเมิน และตำแหน่งที่จะประเมิน ซึ่งมีการคาดการณ์แนวคิดของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย ในขั้นการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดและร่วมสังเกตการสอน มีการประเมินทักษะการคิดผ่านการสังเกตแนวคิดของนักเรียนในขณะที่กำลังแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนสามารถคิดได้ด้วยตนเองและมีแนวคิดที่หลากหลาย และในขั้นการร่วมมือกันสะท้อนผลการสอน มีการสะท้อนผลเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรียนพบว่า ส่วนใหญ่ตรงตามที่ได้คาดการณ์ไว้ และมองเห็นความยุ่งยากของนักเรียน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการสอนครั้งต่อไปได้อีกด้วย 
     คำสำคัญ การประเมินทักษะการคิด การศึกษาชั้นเรียน วิธีการแบบเปิด 
ผู้เขียน
605050028-8 น.ส. ชนากานต์ สุวรรณคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0