2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Selection of Suitable Rice Weevil Disinfestation Method Using Hybrid FAHP-FTOPSIS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Pathumwan Academic Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal 
     ISBN/ISSN ISSN2229-1636 
     ปีที่ Vol 10 
     ฉบับที่ No 29  
     เดือน September - December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 65-80 
     บทคัดย่อ The objective of this article is to demonstrate how to choose a suitable rice weevil disinfestation method using hybrid FAHP-FTOPSIS. This problem is complicated, because there are both subjective and objective criterion involving total cost, rice quality, performance and environmental friendliness. Based on a case study, proposed technique was tested. The results show that an infrared-hot air system is the best alternative for rice weevil disinfestation, followed by the vacuum method and fumigation. The advantage of the proposed technique is simultaneous consideration of each criterion for solving this problem efficiently. 
     คำสำคัญ Rice Weevil Disinfestation; FAHP; FTOPSIS; Multiple Attribute Decision Making 
ผู้เขียน
587040030-9 นาย ปริวรรต นาสวาสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0