2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Performance of the CSM-MANIHOT-Cassava Model for Simulating Planting Date Response of Cassava Genotypes 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Field Crop Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 264 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 108073 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Calibration, DSSAT, Forking, Growth, Phenology, Planting dates 
ผู้เขียน
577030014-2 นาย ภาณุพงศ์ ผลเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0