2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ระบบสืบค้นเชิงความหมายสำหรับข้อมูลงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสนเทศศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 39 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฏาคม - กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: การรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาออนโทโลยีและระบบสืบค้นเชิงความหมายสำหรับข้อมูลวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองหัวข้อ(Topic modeling) วิธีการศึกษา:ใช้วิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ชุดข้อมูลทดสอบคือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อใน Scimago Journal & Country Rank (SJR) ระหว่างปี ค.ศ. 2013-2019 จำนวนทั้งสิ้น 1,020 รายการ ข้อค้นพบ: ผลลัพธ์ได้ออนโทโลยีสารสนเทศงานวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วยสามคลาสหลักและคุณสมบัติ(property)ของแต่ละคลาส คลาสหลักประกอบไปด้วยคลาส ResearchArticle, คลาส ResearchTopic และคลาส ResearchCategory จากนั้นนำออนโทโลยีไปสร้างเป็นระบบสืบค้นเชิงความหมาย ด้วยโปรแกรม Ontology Application Management (OAM) Framework ผลลัพธ์ระบบสามารถสืบค้นได้ตามคุณสมบัติของคลาส (Search Property) Research Article และสามารถสืบค้นตามหัวข้อ(Topic) Research Topic และหมวดหมู่(Category) Research Category ของงานวิจัย ผลการประเมินแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นการประเมินออนโทโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยูที่ระดับมาก ( =4.192) ส่วนถัดมาเป็นการประเมินประสิทธิภาพผ่านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Application)ในการสืบค้นเชิงความหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก( =4.109) และส่วนสุดท้ายใช้การประเมินประสิทธิภาพของระบบสืบค้นเชิงความหมายโดยนักสารสนเทศ โดยความแม่นยำ (precision) ร้อยละ 94.67 และความครบถ้วน (recall) ร้อยละ 89.87 ส่วนประสิทธิภาพโดยรวม (F-Measure) เท่ากับ ร้อยละ 92.21 ผลลัพธ์แสดงให้เห็นความแม่นยำ ความถูกต้อง และภาพรวมของระบบอยู่ในระดับสูง การประยุกต์ใช้จากการศึกษานี้: (1) หัวข้อวิจัย (Research topics) ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่มาจากการสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเสนอแนะหัวข้อวิจัย และกำหนดทิศทางการวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (2) ได้ออนโทโลยีสารสนเทศงานวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่ประกอบด้วยโครงสร้างข้อมูลระดับหมวดหมู่ (Class) และระดับหมวดหมู่ย่อย (Sub-class) รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลบทความวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย และการเข้าถึงความรู้ที่มีในแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งที่มีอยู่บนเว็บและในฐานข้อมูล และ (3) ได้ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายสำหรับการค้นคว้าบทความวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลบทความวิจัยตามโครงสร้างรายการบรรณานุกรม ที่ได้มาจากฐานข้อมูลงานวิจัยระดับนานาชาติ และยังสามารถเพิ่มเติมบทความวิจัยจากฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บบทความวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
     คำสำคัญ ข้อมูลการวิจัย; สารสนเทศศาสต์; ออนโทโลยี; การสืบค้นเชิงความหมาย 
ผู้เขียน
607080025-0 นาย สมเพ็ชร จุลลาบุดดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0