2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วัดวังตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ ุ6 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฏาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จากอันตรายที่แฝงอยู่ในซากขยะ อิเล็กทรอนิกส์ โดยการวิจัยนี้ประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งใช้ คำถามกึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล ได้มี การสร้างคำถามก่อนการสัมภาษณ์จริง โดยมีการทดลองใช้คำถามในการศึกษานำร่องก่อนการ ลงพื้นที่จริง เพื่อพัฒนาคำถาม ยืนยันระดับความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ การเลือกกลุ่ม ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จากผู้มีส่วนได้เสียที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยเป็นผู้มี ความเชี่ยวชาญด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วไม่ ต่ำกว่า 10 ปี และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 14 คน ประกอบด้วย ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด การสัมภาษณ์ได้ เริ่มขึ้นในช่วงระหว่างเดือนพฤษจิกายน - ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการ โดยมีการเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าก่อนการเข้าสัมภาษณ์ มีการใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง และการจดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การแก้ปัญหาควรให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนอย่างจริงจังซึ่งจะทำให้การจัดการ แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น และช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ในการประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ พบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนอยู่ในระดับต่ำ และประชาชนยังขาดการตระหนักรู้ในอันตรายจากขยะ อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินกิจการไม่มีการคำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
     คำสำคัญ การวิจัยเชิงคุณภาพ, ขยะอิเล็กทรอนิกส์, การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้เขียน
625280003-4 น.ส. สุภาพร พิมล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0